BLOG

Živnosť vs s.r.o. Čo sa mi viac oplatí?

Máte dobrý podnikateľský nápad a neviete ako ďalej? Jednou z prvých záležitostí, ktoré by ste ako začínajúci podnikateľ mali riešiť, je výber najvhodnejšej právnej formy podnikania.

V SR máme na výber hneď z niekoľkých možností:

  • živnosť, resp. podnikanie podľa osobitných predpisov;
  • komanditná spoločnosť;
  • verejná obchodná spoločnosť.
  • spoločnosť s ručením obmedzeným;
  • akciová spoločnosť.

Najčastejšími formami podnikania u nás sú jednoznačne podnikanie formou živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Bližšie sa preto pozrieme práve na tieto právne formy. Obe majú svoje početné výhody i nevýhody a ich výber závisí od konkrétnych podmienok vašej podnikateľskej činnosti.

Začatie podnikania

Založenie živnosti je rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie ako založenie s.r.o. Prečo je to tak?

Podnikať prostredníctvom živnosti je možné už odo dňa jej ohlásenia na Okresnom úrade (odbor živnostenského podnikania). Živnosť máte možnosť založiť aj bez osobnej návštevy úradu cez portál www.slovensko.sk, ak máte občiansky preukaz s čipom a čítačku. V tomto prípade za voľnú živnosť neplatíte nič, viazaná a remeselná je za poplatok 7,50 €. Pri návšteve úradu zaplatíte za voľnú živnosť 5 € a za viazanú a remeselnú dvojnásobok, čiže 15 €. Živnosť teda nevyžaduje žiadny vstupný kapitál.

Založenie s.r.o. sa skladá z viacerých krokov:

1. vypracovanie zakladateľských dokumentov – zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov, plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis, …

2. získanie živnostenského oprávnenia – poplatky za založenie sú rovnaké ako pri živnosti

3. vyžiadanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne – spoločníci v s.r.o. nesmú mať nedoplatok na daniach ani voči Sociálnej poisťovni a tiež nesmú byť vedení ako povinní v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie (toto obmedzenie sa týka aj konateľov)

4. návrh na zápis do obchodného registra – je možné podať už len elektronicky za súdny poplatok vo výške 150 €

5. splatenie základného imania – založenie s.r.o. si vyžaduje tzv. vstupný kapitál vo výške 5 000 €, ktorý je možné splatiť na bankový účet alebo v hotovosti

Zatiaľ, čo založenie živnosti bude stáť podnikateľa maximálne desiatky eur, pri založení s.r.o. siahne podstatne hlbšie do vrecka.

Rozsah ručenia za záväzky z podnikania

Živnostník ručí za záväzky vyplývajúce z podnikania celým svojím majetkom, súkromným i osobným. Neobmedzené ručenie môže byť dôležitým faktorom, ktorý hrá v prospech s.r.o. Spoločník v s.r.o. ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. Ak spoločník svoj vklad splatil, potom mu nemôže byť na jeho súkromný majetok siahnuté.

Zivnost vs. s.r.o.

Ako je to s daňami a odvodmi?

Ako živnostník máte povinnosť platiť zdravotné a sociálne odvody (okrem prvého roku a po prekročení určitej hranice príjmov). Výhodou platenia sociálneho poistenia je jeho „sporiaca“ funkcia do budúcnosti – na dôchodok. Živnostník teda bez ohľadu na výšku svojho príjmu platí mesačné zdravotné preddavky (ak nie je napr. súbežne aj zamestnaný) a ak sa dobrovoľne sociálne poistí alebo prekročí určitú hranicu príjmov a stane sa povinne sociálne poisteným, potom aj sociálne odvody. Celkovo môže ísť o sumu až 250 €/mesiac. Spoločník, ktorý nemá uzavretý žiadny vzťah s s.r.o., sa stáva samoplatiteľom a platí minimálne zdravotné poistenie (cca 80 €/mesiac). Ak spoločník uzavrie zmluvu s s.r.o., resp. je súčasne aj konateľom a prizná si odmenu za výkon funkcie konateľa, platí zdravotné a sociálne poistenie, ktoré sa odvíja od výšky určenej odmeny (možnosť platiť menej ako 80 €/mesiac).

Peniaze, ktoré živnostník zarobí svojím podnikaním, môže kedykoľvek vyberať a používať ich na osobné účely. Peniaze, ktoré zarobí s.r.o. nepatria spoločníkom, sú to peniaze s.r.o. Ich používanie na osobné účely je podmienené určitými právnymi krokmi. Výber peňazí spoločníkmi môže byť chápaný ako vyplatenie podielov na zisku, ktoré je potrebné zdaniť sadzbou 7 % alebo ako ich pôžička od firmy.

Živnostník môže využiť inštitút tzv. paušálnych výdavkov – až 60 % zo svojich príjmov môžu tvoriť jeho výdavky, ktoré nemusí preukazovať dokladmi až do sumy 20 000 €. Tento spôsob uplatnenia výdavkov si môže uplatňovať len do momentu, kedy bude platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia. Náklady v s.r.o. musia byť dôkladne podložené skutočnými dokladmi ako faktúry, bločky, zmluvy, …

Pokiaľ ako spoločník nemáte príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, potom strácate nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. Živnostník má možnosť si ich uplatniť v rámci podaného daňového priznania.

Rozdiely vo vedení účtovníctva

Na výber právnej formy podnikania môžu mať vplyv aj náklady spojené s vedením účtovníctva. Podnikanie formou s.r.o. si vyžaduje vedenie podvojného účtovníctva, s ktorým vám, vzhľadom na jeho zložitosť, pravdepodobne bude musieť pomôcť účtovný odborník. Cena za tieto služby môže byť vyššia. Zatiaľ, čo živnostník má na výber hneď z niekoľkých možností ako pokryť zákonné povinnosti:

  • uplatniť si paušálne výdavky;
  • viesť daňovú evidenciu;
  • viesť jednoduché účtovníctvo;
  • viesť podvojné účtovníctvo.

Pri väčšej snahe a základnej orientácii v zákonoch uplatnenie paušálnych výdavkov, či vedenie daňovej evidencie zvládne živnostník aj svojpomocne. Výber jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva je drahšou alternatívou.

Imidž

Pri rozhodovaní sa mnohí podnikatelia riadia aj imidžom. Obchodné meno živnostníka musí obsahovať jeho skutočné meno a priezvisko, prípadne nejaký dodatok (napr. Peter Králik – maliar), zatiaľ, čo obchodné meno s.r.o. môže byť ľubovoľné a zároveň nie tak osobné, ako u živnostníka (napr. Skvelý maliar, s.r.o.). Obchodné meno môže na každého pôsobiť inak. Ak máme spolupracovať s Petrom Králikom – maliarom môže to v nás vyvolať nedôveru, pričom spolupráca so spoločnosťou Skvelý maliar, s.r.o. evokuje profesionalitu a väčšiu dôveryhodnosť. Čo myslíte, je to tak?

Ukončenie podnikania

A čo, ak už nechcem viac podnikať? Živnosť je možné prerušiť na neobmedzene dlho a zrušiť do pár dní elektronicky alebo osobne na Okresnom úrade. Zrušiť obchodnú spoločnosť je už o niečo zložitejšie. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ktorému predchádza jej zrušenie. Dôležité je určiť si aj spôsob zrušenia, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčením alebo splynutím s právnym nástupcom). V prípade, ak má spoločnosť majetok a dôjde k jej zrušeniu s likvidáciou, musí prejsť procesom likvidácie, ktorý trvá aspoň 3 mesiace. Skončiť s s.r.o. je možné aj prostredníctvom jej predaja.

Čo odporúčame?

Bez poznania konkrétnych podmienok podnikania je možné odporučiť vhodnú právnu formu podnikania len veľmi ťažko. Je odvážne tvrdiť, že živnosť je lepšia a výhodnejšia ako s.r.o., alebo naopak. Vhodnosť, resp. nevhodnosť konkrétnej právnej formy závisí od očakávaní podnikateľa, od predpokladanej výšky nákladov/výdavkov, od predmetu podnikania, daňovo-odvodového zaťaženia, od miery ochoty podnikateľa ručiť za záväzky a mnohých ďalších faktorov. Začínajúcim podnikateľom často odporúčame nehrnúť sa do podnikania „zložitejšou“ cestou, a práve preto im radíme využiť jednoduchosť fungovania živnosti. Počas prvého roka podnikateľ-živnostník zväčša zistí, či dokáže v danej sfére uspieť, naučí sa základné princípy podnikania, pričom z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia budú preňho jediným výdavkom preddavky na zdravotné poistenie. Ak si je svojím podnikateľským nápadom istý, pokojne môže živnosť kedykoľvek zrušiť a pustiť sa do podnikania formou s.r.o.

SLUŽBA: Ak uvažujete o podnikaní a stále vám nie je jasné, ktorá právna forma je pre vás vhodnejšia, využite našu službu konzultácie zadarmo. Ozvať sa nám môžete cez kontaktný formulár na našom webe.

Pozrite si aj naše ďalšie články