BLOG

Ohlásenie bankových účtov podnikateľov

Od 15.11.2021 plynie platiteľom DPH (podľa § 4, 4b a § 5 zákona o DPH) povinnosť oznámiť svoje bankové účty finančnej správe. Ohlasovacej povinnosti podliehajú bankové účty používané podnikateľmi na realizáciu platieb (prijímanie i odosielanie), ktoré sú predmetom slovenskej DPH. Každý platiteľ je povinný oznámiť:

  • bežné i vkladové účty,
  • vedené v tuzemsku i v zahraničí.

 osoby, ktoré sú platiteľmi DPH
k 15.11.2021
osoby, ktoré sa stanú platiteľmi
po 15.11.2021
termín ohlásenia bankového účtunajneskôr do 30.11.2021bezodkladne odo dňa,
kedy sa stali platiteľmi
Termíny ohlásenia bankových účtov

Ak sa zmení účel používania bankového účtu a začne sa používať na zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom DPH, tento účet je potrebné oznámiť ešte pred prvým takýmto použitím. Založenie nového bankového účtu, jeho zrušenie alebo zmena musia byť oznámené bezodkladne.

Platitelia DPH môžu oznámiť aj bankový účet, ktorého vlastníkom je iná osoba a ktorý platiteľ používa na realizáciu svojich platieb. Tento účet bude považovaný za vlastný účet platiteľa, napriek tomu je platiteľ povinný identifikovať skutočného vlastníka. Skutočný vlastník zodpovedná spoločne a nerozdielne za daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ nezaplatil v lehote splatnosti, ak hodnota faktúry bola zaplatená na takýto účet.

Finančné riaditeľstvo z takto oznámených účtov pripraví zoznam, ktorý zverejní na svojom webe. Zoznam bude pravidelne aktualizovaný.

Dôvody zavedenia novej povinnosti

Hlavným dôvodom, ktorý viedol k schváleniu novely zákona o DPH je fakt, že približne 10 000 platiteľov nemá evidovaný bankový účet u správcu dane a výška daňových nedoplatkov u týchto platiteľov je viac ako 33 miliónov eur. Ohlasovanie bankových účtov podnikateľov doteraz patrilo do pôsobnosti samotných bánk, ktoré bankové účty síce ohlasovali, ale s časovým oneskorením (až v nasledujúcom mesiaci po založení účtu). Zároveň, pokiaľ si podnikateľ nezaložil účet v slovenskej banke, neexistovala povinnosť, ktorá by ukladala zahraničným bankám jeho oznámenie finančnej správe. Nie však každý ohlásený účet bankami bol súčasne používaný v súvislosti s obchodmi podliehajúcimi slovenskej DPH. Práve ohlásenie účtov podnikateľmi má zabezpečiť, aby finančná správa disponovala len tými účtami, ktoré sú používané v súvislosti s DPH.

Ohlásením bankových účtov chce štát, čo najefektívnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Bankový účet zverejnený Finančným riaditeľstvom sa má stať znakom dôveryhodnosti obchodného partnera.

Novela bola inšpirovaná postupmi, ktoré sú aplikované v Českej republike, kde je ohlásenie bankového účtu už niekoľko rokov povinné pri registrácii.

Ako oznámiť účet?

Oznamovanie bankových účtov prebieha na osobitnom formulári s označením OZN6DPHv21, ktorého vzor je uverejnený na portáli Finančnej správy. Pre jeho vyplnenie sa najskôr sa musíte prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny. V časti „História komunikácie“ zvolíte možnosť „Prijaté dokumenty“.

Medzi prijatými dokumentami nájdete už predvyplnené tlačivo oznámenia s bankovými účtami, ktoré má finančná správa k dispozícii od tuzemských bánk. Podnikatelia do formuláru doplnia už len bankové účty vedené v zahraničných bankách a tie, ktoré banky nestihli oznámiť daňovému úradu, prípadne odstránia bankové účty nepoužívané na dodávky so slovenskou DPH. Formulár vo formáte xml. si stiahnete do svojho počítača kliknutím na symbol lupy. Po úspešnom stiahnutí je nevyhnutné xml. načítať do správneho formulára.

Vráťte sa späť na „Obsah stránky“ a zvoľte „Katalógy >> Katalóg formulárov“. Následne vyberiete „Daň z pridanej hodnoty >> Oznámenie o účtoch používaných a podnikanie“ a vľavo rozkliknete formulár, do ktorého načítate stiahnutý xml. súbor. V ľavej časti formulár cez tlačidlo „Načítať zo súboru“ vložíte už predvyplnené tlačivo do formuláru, ktoré odporúčame dôsledne skontrolovať. Dôležité sú najmä zvýraznené oblasti podľa obrázka. V prípade, ak má podnikateľ viacero účtov, vo formulári ich je možné prehliadať cez tlačidlá „Predchádzajúci účet“ a „Nasledujúci účet“. Po kontrole formuláru je posledným krokom jeho podanie. Po elektronickom podaní dokumentu odporúčame uložiť si aj potvrdenku o podaní.

Následky neoznámenia bankových účtov

Jedným z následkov neoznámenia bankového účtu je nevyplatenie nadmerného odpočtu, daňových preplatkov a negatívnej sumy dane. Daňový úrad peniaze vráti do 10 dní odo dňa jeho oznámenia. Okrem toho hrozí platiteľovi DPH aj sankcia do výšky 10 000 € v prípade neuvedenia pravdivých, správnych a úplných údajov. Pri určovaní výšky pokuty bude daňový úrad prihliadať na závažnosť tohto skutku. Pri naplnení podmienky, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ nezaplatí daň z dodaného tovaru alebo služby a zaplatení faktúry na účet neoznámený Finančnému riaditeľstvu, môže dôjsť k dôvodu na ručenie za daň. Ako sa vyhnúť riziku ručenia za daň nezaplatenú dodávateľom sme zhrnuli v našom ďalšom článku.

Pozrite si aj naše ďalšie články