BLOG

Status mikrodaňovníka od 01.01.2022

„Mikrodaňovník“ je upravený zákonom o dani z príjmov. Tento status sa zaviedol s účinnosťou od 01.01.2021 s cieľom podpory malých podnikateľov. Mikrodaňovníkom je:

  • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur,
  • právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur.

Mikrodaňovníkom, napriek splneniu výšky príjmov (výnosov), nie je:

  • závislá osoba, ktorá realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  • osoba, na ktorú bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  • osoba, ktorej zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia).

Do príjmov pre splnenie podmienok statusu mikrodaňovníka zahŕňame zdaniteľné príjmy (výnosy), ktoré sú súčasťou základu dane a ktoré nie sú súčasťou základu dane, pretože boli zdanené daňou vyberanou zrážkou.

Zákon o dani z príjmov mikrodaňovníkom dáva možnosť výhodnejšieho odpisovania majetku, odpočítanie strát, jednoduchšej tvorby opravných položiek a nižšej sadzby dane.

Pravidlá odpisovania vybraného majetku u mikrodaňovníkov

Daňovníci spĺňajúci podmienky na získanie statusu mikrodaňovníka môžu využiť zvýhodnené uplatňovanie vstupnej ceny vybraných druhov majetku do daňových výdavkov. Odpisovanie sa týka majetku zaradeného do odpisových skupín 0-4 (s výnimkou osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac). Výhody pre mikrodaňovníkov spočíva v tom, že uvedený majetok môže odpisovať vo výške, ktorú si sám určí počas doby odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupiny. Tento postup uplatní daňovník aj pri technickom zhodnotení plne odpísaného hmotného majetku v sume vyššej ako 1 700 eur.

Výhodnejší odpočet strát u mikrodaňovníkov

Novelou prešli i pravidlá pri uplatňovaní strát. U strát dosiahnutých za zdaňovacie obdobie začínajúce najneskôr od 01.01.2020 je možné prvýkrát využiť nerovnomerný odpočet a predĺženú lehotu na jej odpočet v dĺžke až 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovú stratu je pritom možné odpočítať len do výšky 50 % zo základu dane daňovníka.

Ak daňovník spĺňa od 01.01.2021 status mikrodaňovníka, daňovú stratu si môže odpočítať až do výšky základu dane. Prvýkrát môže zvýhodnený odpočet daňovej straty využiť v zdaňovacom období roku 2022, kde si mikrodaňovník umorí stratu vykázanú za rok 2021.

Tvorba opravných položiek u mikrodaňovníkov

V praxi u niektorých pohľadávok dochádza k riziku, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Mikrodaňovník má možnosť tvorby opravnej položky k takejto pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Tvorbu opravnej položky zahrnie daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva do daňových výdavkov v súlade so zákonom o účtovníctve. Opravná položka sa netýka len samotnej pohľadávky, ale aj príslušenstva k tejto pohľadávke (napr. úrokov).

Pri odpise pohľadávky, resp. jej príslušenstva si môže mikrodaňovník uplatniť výdavok do výšky tvorby opravnej položky, a to v sume, v akej by o nej účtoval v rámci nákladov v sústave podvojného účtovníctva.

Výhodnejšia sadzba dane z príjmov

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba) s príjmami (výnosmi) do 49 790 eur spadá do kategórie zníženej sadzby dane vo výške 15 %. Uvedenú sadzbu dane si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie začínajúce najneskôr od 01.01.2021 nepresiahli hranicu 49 790 eur. Nárok si môžu uplatniť aj tí, ktorí nevyužijú status mikrodaňovníka, pretože nespĺňajú ostatné podmienky.

Pozrite si aj naše ďalšie články