BLOG

Ako zistiť daňovú spoľahlivosť obchodných partnerov?

Je váš partner spoľahlivý vo vzťahu voči štátu? Preverte si ho vo verejnom zozname.

V roku 2022 prišla Finančná správa s nástrojom, ktorého cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň odmeniť daňové subjekty za zodpovedné plnenie si povinností voči štátu. Hodnotenie daňových subjektov podľa určitých kritérií označujeme ako index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa zdôrazňuje, že index daňovej spoľahlivosti má výlučne motivačný charakter, nemá slúžiť ako forma sankcií. Hodnotenie je založené na objektívnosti, transparentnosti a nezávislosti.

Hodnotenie v rámci indexu daňovej spoľahlivosti pridelené jednotlivým daňovým subjektom je od roku 2023 verejné. Podnikatelia majú možnosť si preveriť plnenie povinností svojich obchodných partnerov voči štátu. Po novom je teda možné si vylepšiť dobré meno spoločnosti zaradením medzi vysoko spoľahlivé daňové subjekty. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Hodnoteniu nepodliehajú všetky daňové subjekty

Hodnotené sú len tie daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi:

 • právnické osoby s príjmami z podnikania (napr. s. r. o., a. s.),
 • fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníci).

Podmienkou u hodnotených subjektov je registrácia na daň z príjmov (pridelené DIČ) minimálne dva roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie. Index daňovej spoľahlivosti nebude udelený daňovým subjektom s prerušenou registráciou na daň z príjmov a daňovým subjektom v konkurze alebo v likvidácii.

Kategórie a kritériá hodnotenia daňových subjektov

Finančná správa klasifikuje daňový subjekt posúdením kritérií nasledovne:

 • vysoko spoľahlivý,
 • spoľahlivý,
 • menej spoľahlivý,
 • nehodnotený (ak subjekt nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov).

Finančná správa pri posudzovaní kritérií udeľuje daňovým subjektom body. Čím nižší počet bodov daňový subjekt získa, tým je jeho spoľahlivosť vyššia. Do hodnotenia vstupuje i podmienka ekonomického ukazovateľa (napr. suma dane zrazená zamestnancom, výška obratu, výška dane z príjmov).

O udelenom hodnotení je daňový subjekt informovaný oznámením, kde daňový subjekt nájde aj odôvodnenie. Daňový úrad uvedie, aké povinnosti si daňový subjekt nesplnil a z akého dôvodu mu bol index daňovej spoľahlivosti určený.

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok. Prepočty vykoná Finančná správa vždy k 30.06. a k 31.12. príslušného roka. Po prvom oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti bude ďalšie oznámenie zaslané len vtedy, ak dôjde k zmene hodnotenia.

Kritériá hodnotia sú vypracované vo vyhláške MF SR. Finančná správa u daňových subjektov hodnotí:

 • plnenie povinnosti podať daňové priznania v lehote (napr. nepodanie daňového priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B v zákonnej lehote),
 • plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz (napr. nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolného alebo súhrnného výkazu v zákonnej lehote),
 • plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti,
 • plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 • plnenie povinností vo vzťahu k používaniu pokladnice eKasa klient alebo elektronickej registračnej pokladnice, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty (napr. uloženie pokuty za porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice),
 • plnenie povinností účtovných jednotiek podľa zákona o účtovníctve, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 • a pod.

Aké benefity a obmedzenia plynú daňovým subjektom v hodnotení indexu daňovej spoľahlivosti?

Benefity plynúce spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom určujú príslušné právne predpisy a časť určuje aj Finančná správa. Ide napríklad o:

 • vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb/fyzických osôb alebo motorových vozidiel inak,
 • vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 kalendárnych dní,
 • uprednostnenie iných úkonov za účelom úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania,
 • uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou (pri preverení nároku na vrátenie nadmerného odpočtu),
 • určenie termínu začatia daňovej kontroly po dohode s daňovým subjektom,
 • dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom,
 • vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku,
 • zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve na vykonanie daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania,
 • a pod.

Podľa Finančnej správy sú menej spoľahlivé subjekty motivované k zmene svojho správania práve nemožnosťou využiť uvedené benefity. Zároveň správca dane uplatní obmedzenie v určení lehoty na 8 dní na splnenie povinností v súvislosti s vykonaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania.

Nesúhlasíte s hodnotením? Podajte námietku

Daňový subjekt má možnosť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o určení hodnotenia podať námietku. Daňový subjekt je informovaný o svojich možnostiach priamo v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti je zverejnený na portáli Finančnej správy

Vyhľadávať je možné zadaním mena a priezviska fyzickej osoby, adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania, obchodného mena alebo názvu právnickej osoby a jej sídla alebo podľa DIČ, resp. IČO. Finančná správa zverejní hodnotenie až po uplynutí lehoty na podanie  námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia (ak námietke nebolo vyhovené).

Hodnotenie daňových subjektov je dostupné na portáli Finančnej správy v informačných zoznamoch.

Pozrite si aj naše ďalšie články