BLOG

ePN od 01.06.2023

Lekári, pacienti i zamestnávatelia sa musia od 01.06.2023 pripraviť na elektronický systém ePN. Ako to funguje sa dočítate v článku.

Od júna 2022 slúži verejnosti systém elektronickej práceneschopnosti, tzv. ePN. Až do konca mája 2023 lekári systém ePN môžu využívať dobrovoľne. Od 1. júna 2023 však končí prechodné obdobie a väčšina lekárov už nevystaví pacientovi papierové potvrdenie. Ako funguje ePN sa dočítate v článku.

Aké sú výhody ePN?

Pred júnom 2022 viedla cesta pacienta od lekára rovno k zamestnávateľovi a do Sociálnej poisťovne. Pacientovi bolo vystavené päťdielne tlačivo. Po novom pri využití systému ePN pacient:

 • nedoručuje žiadne potvrdenia o PNke zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni,
 • nežiada svojho zamestnávateľa o náhradu mzdy ani Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské,
 • nenahlasuje IBAN, na ktorý bude zaslaná dávka nemocenské,
 • neoznamuje ukončenie PNky.

Ako ePN funguje?

Lekár vystaví ePN vo svojom počítači, odošle ju elektronicky do systému eZdravie a systém eZdravie odošle zašifrované údaje do Sociálnej poisťovne. Sociálne poisťovňa údaje spracuje a odošle ich zamestnávateľovi, ktorý má v eSlužbách prístup k údajom o ePN. Prístup k ePN má aj samotný poistenec cez Elektronický účet poistenca, kde si vie skontrolovať detaily ePN. Celý proces je teda plne elektronizovaný. V špecifických prípadoch je možné lekára požiadať o odpis (papierovú kópiu) ePN (napr. pre účely potvrdenia pre zahraničnú inštitúciu alebo pre vlastnú potrebu). Lekár v elektronickom zázname o PNke určí aj predpokladaný dátum skončenia PNky. Preukaz o jej trvaní sa už na konci mesiaca nebude vystavovať.

Zamestnanec po novom osobitne nežiada o nemocenské dávky ani o úrazový príplatok, žiadosťou je samotné vystavenie ePN lekárom.

Zamestnanec nemusí ukončenie PNky nahlasovať zamestnávateľovi. Urobí to zaňho lekár vytvorením elektronického záznamu o ukončení ePN. Dočasná pracovná neschopnosť sa ukončí, ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia ePN pacient nedostaví k lekárovi bez dohodnutia náhradného termínu.

V prípade, ak má pacient viacero poistných vzťahov (napr. viacero zamestnávateľov súčasne), lekár môže v systéme ePN vyznačiť dočasnú práceneschopnosť vo všetkých poistných vzťahoch alebo len vo vybraných, ak je pacient vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný vykonávať niektorú zo svojich zárobkových činností.

Po doručení ePN zamestnávateľ pri prvom uplatnení nároku na nemocenské/úrazový príplatok oznámi Sociálnej poisťovni do 3 dní od vzniku ePN číslo účtu zamestnanca, na ktorý má byť dávka poukázaná alebo adresu, kam bude dávka zaslaná v hotovosti. SZČO ohlasuje tieto údaje cez Elektronický účet poistenca.

Povinnosti pacienta pri vystavení ePN

Poistenec sa namiesto papierovačiek odchádza po vyšetrení liečiť a musí dodržiavať najmä nasledovné:

 • dodržiavať liečebný režim a vychádzky,
 • zdržiavať sa na adrese pobytu uvedenej v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,
 • ak počas trvania práceneschopnosti zmení pobyt, kde sa bude zdržiavať, je povinný to oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 8 dní,
 • dostaviť sa na určené kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu lekárovi,
 • do troch dní od vzniku prvej ePN nahlásiť číslo účtu v banke, na ktorý sa má poukazovať nemocenské alebo úrazový príplatok alebo adresu na poukazovanie nemocenského alebo úrazového príplatku (táto povinnosť sa netýka zamestnanca);
 • pri vzniku ePN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložiť vyplnené Hlásenie úrazu (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca),
 • vziať späť žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok, ak nepožaduje dávku napriek tomu, že lekár potvrdil ePN (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca), a to až do ukončenia konania o nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku a jej výplatu.

Systém ePN sú od 1. júna 2023 povinní využívať len vybraní lekári

Od júna 2022 až do mája 2023 boli v obehu oba typy PNky – elektronická i papierová. Od 1. júna 2023 sú povinní vystavovať ePN všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia, t. j. ePN sa nevzťahuje na lekárov-špecialistov vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť, ktorí môžu pacientovi odovzdať PNku v papierovej podobe, a to až do konca roku 2023. Od 1. januára 2024 bude ePN povinná u všetkých typov lekárov.

Pozrite si aj naše ďalšie články