BLOG

Ako správne vystaviť faktúru?

Faktúra je účtovný doklad, ktorý medzi sebou vystavujú podnikatelia pri dodaní tovaru alebo služieb.

Vzhľad faktúry nie je zákonom predpísaný, ale z hľadiska obsahu sa podnikatelia musia riadiť zákonom o účtovníctve, zákonom o DPH a súčasne aj Obchodným zákonníkom.

TIP: Aby ste sa odlíšili od konkurencie, upravte si vzhľad faktúry podľa seba. Pridajte do hlavičky svoje logo, kontaktné údaje, odkážte svojich zákazníkov na vaše sociálne siete.

Dôležité je poznamenať, že u neplatiteľov DPH nehovoríme o faktúre, ale o účtovnom doklade, pretože zákon o účtovníctve, ktorým sa neplatitelia DPH prioritne riadia, pojem „faktúra“ nepozná. V praxi je však bežné hovoriť dokladu o dodaní tovaru alebo služby medzi neplatiteľmi, „faktúra“. 

Kto je povinný vystaviť faktúru?

Povinnosť vystaviť faktúru majú predovšetkým platitelia DPH. Neplatitelia DPH vystavujú účtovné doklady a faktúru sú povinní vystaviť len v dvoch prípadoch:

 1. pri dodaní služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte;
 2. pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu.

Aké údaje musí faktúra obsahovať?

1. Údaje o dodávateľovi a odberateľovi – meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, bydlisko, prípadne sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné čísla (IČO, IČ DPH)

2. Poradové číslo faktúry – faktúry je potrebné číslovať chronologicky, pričom štýl číslovania nie je zákonom ustanovený (napr. číselný rad pre vystavené faktúry môže byť v tvare 21VF001, kde prvé dve číslice predstavujú rok, kedy bola faktúra vystavená, dve písmená označujú skratku pre „vystavené faktúry“ a na ďalších 3 miestach sa uvedie poradové číslo).

3. Dátum dodania tovaru alebo služby, resp. dátum prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby – ide o dátum vzniku daňovej povinnosti, ktorý sa týka len platiteľov DPH – prevažne ide o deň, kedy odberateľ získal právo nakladať s tovarom ako vlastník alebo deň, kedy bola služba poskytnutá. U neplatiteľov DPH hovoríme o dátume uskutočnenia účtovného prípadu.

4. Dátum vystavenia faktúry – ide o deň, kedy faktúra vznikla, viac o dátume vystavenia faktúry sa dočítate v ďalšej časti článku

5. Predmet fakturácie – množstvo a druh dodaného tovaru alebo služby

6. Základ dane a jednotková cena bez dane – platiteľ DPH uvádza cenu dodaných tovarov a služieb bez dane, pre neplatiteľa DPH ide o konečnú sumu dodávky.

7. Zľavy a rabaty – zníženia ceny v zmysle zmluvnej dohody, ktoré nie sú zahrnuté v jednotkovej cene

8. Sadzba dane – platiteľ DPH uvádza základnú sadzbu dane vo výške 20 % alebo zníženú sadzbu dane vo výške 10 %, ak ide o tovar alebo službu oslobodenú od dane, je potrebné túto skutočnosť na faktúre uviesť. Neplatiteľa DPH sa sadzba dane netýka, pretože účtovný doklad o dodaní tovaru alebo služby vystavuje bez DPH.

9. Výška dane v EUR – ide o sumu DPH, ktorú platiteľ DPH vypočíta vynásobením sadzby a základu dane. Neplatiteľa DPH sa výška dane netýka, pretože účtovný doklad o dodaní tovaru alebo služby vystavuje bez DPH.

10. Slovné informácie o daňovom režime – v prípade, ak ide o vyhotovenie faktúry odberateľom, o prenesení daňovej povinnosti, o uplatňovaní osobitnej úpravy, …

Do kedy je potrebné vystaviť faktúru?

Neplatiteľovi DPH zákon prikazuje vystaviť doklad bez zbytočného odkladu, teda hneď po dodaní tovaru alebo služby. Platiteľ DPH je povinný vystaviť faktúru do 15 dní:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

Dátum vystavenia vs. dátum dodania

U podnikateľov často dochádza k zamieňaniu týchto dvoch odlišných dátumov. Dátum vystavenia je deň, kedy podnikateľ faktúru vyhotovil (vytvoril). Samotný predmet fakturácie mohol byť realizovaný už v skorší deň, pričom ho označujeme ako dátum dodania.

Príklad 1: Podnikateľ Peter, ktorý nie je platiteľom DPH, vymaľoval dňa 16.5. kancelárske priestory pre istú realitnú kanceláriu. V tento deň je podnikateľ Peter povinný vystaviť doklad o dodaní služby, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje:

Dátum vystavenia: 16.5.2021
Dátum splatnosti: podľa dohody s realitnou kanceláriou
Predmet fakturácie: Vymaľovanie kancelárskych priestorov
Jednotková cena: 15 €/1 m2
Množstvo: 10 m2
Celková cena: 150 €

Príklad 2: Podnikateľ Peter, ktorý je platiteľom DPH, vymaľoval dňa 16.5. kancelárske priestory pre istú realitnú kanceláriu. Podnikateľ Peter má 15 dní na vystavenie faktúry, ktorá bude obsahovať aj tieto údaje:

Dátum vystavenia: 19.5.2021
Dátum dodania: 16.5.2021
Dátum splatnosti: podľa dohody s realitnou kanceláriou
Predmet fakturácie: Vymaľovanie kancelárskych priestorov
Jednotková cena: 15 € bez DPH/1 m2
Množstvo: 10m2
Celková cena bez DPH: 150 €
Výška dane: 30 €
Celková cena s DPH: 180 €

Dizajn bez nazvu

Nepovinné, ale v praxi podstatné náležitosti faktúry

Do faktúry odporúčame uviesť nasledovné údaje:

 1. dátum splatnosti – dátum, do kedy je odberateľ povinný za dodaný tovar alebo službu zaplatiť
 2. spôsob úhrady – napr. v hotovosti alebo prevodom na účet (uveďte IBAN)
 3. slovná informácia, či ste alebo nie ste platiteľmi DPH
 4. kontakt na dodávateľa – email alebo telefónne číslo

Pečiatka a vlastnoručný podpis nie sú povinnou náležitosťou faktúry.

TIP: Zvýraznite dátum splatnosti, aby zákazník neprehliadol, do kedy je faktúru za dodaný tovar alebo služby potrebné zaplatiť.

Ručne alebo cez program?

Existuje viacero dostupných spôsobov, ako vytvoriť faktúru. Ak fakturujete často, môže byť pre vás výhodnejšie zaplatiť si fakturačný program alebo využiť online riešenia (do vyhľadávača Google stačí zadať „fakturácia online“ a zaručene máte z čoho vyberať!). Mnohé z ponúkaných služieb majú skúšobnú verziu na určitý čas zadarmo. Výhodou je, že vidíte všetky vaše faktúry na jednom mieste, máte prehľad o výške obratu, údaje o obchodných partneroch sa do faktúry „natiahnu“ automatizovane z dostupných databáz, vzory faktúru sú vopred prednastavené, čím znižujete riziko neuvedenia zákonom vyžadovaných náležitostí.

Ak fakturujete sporadicky a peniaze investované do fakturačného programu viete využiť aj lepšie, potom je faktúru možné vystaviť aj v programoch balíka MS Office, cez Excel alebo Word alebo na tlačive, ktoré kúpite takmer v každom papiernictve.

SLUŽBA: V prípade záujmu o vzor faktúry nás neváhajte kontaktovať.

Pozrite si aj naše ďalšie články