BLOG

Povinnosti zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru

Často sa stáva, že zamestnanec pri návšteve štátnych inštitúcií, ako Sociálna poisťovňa alebo Úrad práce zisťuje, že na preukázanie niektorých skutočností mu chýbajú dôležité dokumenty od bývalých zamestnávateľov. Po rokoch je možné, že bývalý zamestnávateľ už neexistuje a dostať sa tak k vyžadovaným dokumentom môže byť pomerne náročné. Prinášame vám prehľad dokladov, ktoré je povinný zamestnávateľ vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru a dohody.

Potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list)

Zápočtový list je dokument, ktorý je určený predovšetkým pre potreby zamestnanca. Tento dokument by mal obsahovať:

  • dobu trvania pracovného pomeru;
  • druh vykonávaných prác;
  • informácie o zrážkach zo mzdy zamestnanca (pre koho sa zrážky vykonávajú, v akej výške, v akom poradí, meno exekútora, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie);
  • údaj o poskytnutí odchodného (stačí informácia, či bolo/nebolo poskytnuté);
  • údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu (týka sa tzv. duálneho vzdelávania)

V dokumente samozrejme nesmie chýbať názov zamestnávateľa a zamestnanca.

Po skončení dohody zamestnávateľ nie je povinný vydať zamestnancovi zápočtový list. Zamestnávateľ vydáva len potvrdenie o tom, či sa z odmeny vykonávajú zrážky, pre koho, v akej výške a v akom poradí.

Zamestnávateľ je povinný vydať písomné vyhlásenie o tom, či je voči zamestnancovi vedené daňové exekučné konanie formou zrážky zo mzdy (vyhlásenie môže byť súčasťou zápočtového list alebo potvrdenia o vykonávaných zrážkach).

Zápočtový list sa odovzdáva zamestnancovi väčšinou spolu s poslednou výplatnou páskou.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti

Ide o tlačivo, ktoré dokumentuje všetky vyplatené príjmy od zamestnávateľa, uvádza výšku poistného, príspevkov, zrazených preddavkov na daň, obsahuje informácie o daňovom bonuse, …

Zamestnávateľ nie je povinný vystaviť potvrdenie pri skončení zamestnania. Vydáva ho:

  • do 10.2. nasledujúceho kalendárneho roka, ak oňho zamestnanec požiada do 5.2.
  • do 10.3. nasledujúceho kalendárneho roka, ak zamestnanec nepožiada o potvrdenie ani o vykonanie ročného zúčtovania dane

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti je dôležitou prílohou daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

Zamestnávateľa máte právo požiadať aj o tzv. pracovný posudok. Ide o písomnosti, ktoré hodnotia prácu zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopnosti. Pracovný posudok vydáva len na žiadosť, a to do 15 dní od vyžiadania. POZOR! Nie skôr ako 2 mesiace pred skončením pracovného pomeru.

Pozrite si aj naše ďalšie články