BLOG

Čo je split payment?

Aktuálne sa čoraz častejšie stretávame s pojmom „split payment“. V preklade ide o inštitút rozdelenia platby. Čo to ale v praxi znamená?

Od 01.01.2022 sa okrem iného zavádza do platnosti aj rozšírenie inštitútu ručenia platiteľa DPH za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil. V prípade, ak dodávateľ daň z dodaných tovarov a služieb čiastočne alebo úplne nezaplatil, správca dane môže neuhradenú DPH požadovať od odberateľa. Táto povinnosť mu neplynie automaticky. Vzniká až na základe rozhodnutia daňového úradu, ktoré je vykonateľné do 8 dní od doručenia odberateľovi. Ručiteľ (odberateľ) má právo podať odvolanie. Ručenie za DPH sa uplatní, ak odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH neuhradí do štátneho rozpočtu.

Čo musí nastať, aby vznikla domnienka „vedel alebo mohol vedieť“?

  • odberateľ uhradí za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako je bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov;
  • dodávateľ nezaplatí DPH v lehote splatnosti;
  • ide o dodanie tovaru, ktorý nie je od dane oslobodený a DPH je povinný zaplatiť dodávateľ.

Ako sa vyhnúť situácii, aby odberateľ nemusel preukazovať, že nevedel a nemohol vedieť o nezaplatení DPH dodávateľom?

1. Je nevyhnutné si pri úhrade faktúr za dodané tovary a služby skontrolovať číslo účtu odberateľa a zaplatiť ich len na tie čísla, ktoré sú oznámené Finančnému riaditeľstvu SR. Ich zoznam bude pravidelne aktualizovaný.

2. Odberateľ môže využiť inštitút rozdelenej platby (tzv. split payment), a to bez ohľadu na to, na aký bankový účet má byť úhrada realizovaná.

Split payment v praxi

Sumu DPH vyčíslenú na faktúre o dodaní tovaru alebo služby zaplatí odberateľ na osobný účet daňovníka, ktorý je určený pre dodávateľa. Ide teda o rozdelenie platby na dve časti:

1. časť – základe dane uhradí odberateľ priamo na účet dodávateľa;

2. časť – sumu DPH uhradí odberateľ priamo na účet daňového úradu.

Odberateľ je povinný označiť platbu DPH rovnako, ako by ju označil dodávateľ. Variabilný symbol musí mať nasledovný tvar:

Variabilny symbol na split payment 1

Čo ešte treba vedieť o split payment:

  • uplatnením tohto postupu sa inštitút ručenia za daň nemôže uplatniť;
  • split payment je možné realizovať len do momentu doručenia rozhodnutia o ručení za DPH nezaplatenú dodávateľom.

DPH zaplatená formou split payment sa stáva daňovým preplatkom dodávateľa, ak si v lehote splatnosti splnil svoje platobné povinnosti. Odberateľ nemôže požiadať o preúčtovanie zaplatenej dane. Ak si svoje platobné povinnosti nesplnil, potom DPH zaplatená odberateľom sa použije na úhradu dane, ktorú dodávateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil.

Príklad:

Firma A kúpila od firmy B v marci 2022 tovar v sume 1 200 € vrátane DPH. Firma A pri úhrade faktúry za dodaný tovar zistila, že firma B požaduje uhradiť dlžnú sumu na bankový účet, ktorý nie je zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR. Aby sa firma A vyhla ručeniu za DPH nezaplatenú dodávateľom, môže využiť inštitút rozdelenej platby – tzv. split payment. Základe dane v hodnote 1 000 € zaplatí firma A na požadovaný bankový účet firmy B. DPH v hodnote 200 € zaplatí na osobný účet daňovníka priradený dodávateľovi a označí ho variabilným symbol 1109032022. Pridelený osobný účet daňovníka je možné si preveriť na nasledovnom odkaze: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud. Stačí poznať DIČ dodávateľa.

Pozrite si aj naše ďalšie články